?

Log in

AoriKazu
LOVELY YOU, THE SIX MEN
Recent Entries 
โชเนนพรีเมียม เมื่อวันพุธที่ผ่านมา รีเมคเพลงเก่าๆ คิดถึงคัตตุนสมัยก่อนเลย นึกถึงจิน นึกถึงโคคิ และภาพสวยหลายช็อตด้วย ^^

tumblr_nc1sqyQnH61rl9kjto1_1280 tumblr_nc1sqyQnH61rl9kjto2_500
tumblr_nc1sqyQnH61rl9kjto3_1280 tumblr_nc1sqyQnH61rl9kjto4_1280
tumblr_nc1sqyQnH61rl9kjto6_1280 tumblr_nc1sqyQnH61rl9kjto7_1280
                                      tumblr_nc1sqyQnH61rl9kjto8_1280
This page was loaded Jul 27th 2017, 2:25 am GMT.